Labels:

1. Simili o pagtutulad - Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-magkasim-, at iba pa.

2. Metapora o pagwawangis - Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.

3. Personipikasyon o Pagsasatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa.

4. Apostrope o pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

5. Pag-uulit

  • Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho.
  • Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.
  • Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.
  • Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.
  • Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag.

6. Pagmamalabis - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.

7. Panghihimig o onamatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.

8. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.

9. Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.

10. Paglilipat-wika o Transferred epithet - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri.

11. Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.


Hango mula sa: http://tl.wikipedia.org

Comments (0)